Επίδομα μητρότητας

0

Δικαιούχοι

Επίδομα μητρότητας δικαιούνται οι ασφαλισμένες μισθωτές και οι αυτοτελώς εργαζόμενες, καθώς και οι προαιρετικά ασφαλισμένες στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό, οι οποίες αναμένουν τοκετό ή έχουν υιοθετήσει παιδί οι ίδιες και ο σύζυγός τους, μέσα στα δώδεκα πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού.

Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του επιδόματος μητρότητας είναι:

• η ασφαλισμένη να είναι με άδεια μητρότητας και να μην λαμβάνει ολόκληρο τον μισθό ή το ημερομίσθιό της από τον εργοδότη της, και

• να έχει πραγματική βασική ασφάλιση, ίση τουλάχιστον με το 0,50 της ασφαλιστικής μονάδας και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι έξι (26) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής της, και

• να έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση, ίση τουλάχιστον με το 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

Περίοδος πληρωμής

Η ασφαλισμένη δικαιούται να πληρωθεί επίδομα κατά κανόνα για δεκαοκτώ (18) εβδομάδες. Η περίοδος των δεκαοκτώ (18) εβδομάδων μπορεί να αρχίσει από οποιαδήποτε εβδομάδα μεταξύ της 9ης και της 2ης εβδομάδας πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού, κατ΄ επιλογή τής αιτήτριας, και λήγει με την εξάντληση της χρονικής περιόδου των 18 εβδομάδων.

Σε περίπτωση που αμέσως μετά από τον τοκετό το βρέφος νοσηλεύεται είτε σε θερμοκοιτίδα λόγω πρόωρου τοκετού, είτε νοσηλεύεται λόγω άλλου προβλήματος υγείας, θα παραχωρείται επιπρόσθετο επίδομα μητρότητας μιας (1) εβδομάδας για κάθε είκοσι μία (21) ημέρες που το βρέφος χρειάστηκε να νοσηλευτεί, νοουμένου ότι η δικαιούχος προσκομίσει πιστοποιητικό από τον/τους θεράποντα/θεράποντες ιατρό/ιατρούς του βρέφους και πιστοποιητικό από το νοσηλευτικό ίδρυμα, στο οποίο νοσηλεύτηκε το βρέφος.

Για την εξασφάλιση του δικαιώματος σε πρόσθετο επίδομα μητρότητας, η νοσηλεία του βρέφους πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον είκοσι μία (21) ημέρες.

Μετά την πάροδο των πρώτων είκοσι μία (21) ημερών, τότε, όπου, οι ημέρες νοσηλείας υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατόν (50%) των είκοσι μία (21) ημερών, θα παραχωρείται η επιπρόσθετη εβδομάδα επιδόματος μητρότητας.

Η επέκταση του επιδόματος μητρότητας θα παραχωρείται για περίοδο συνεχόμενη με την περίοδο των δεκαοκτώ (18) εβδομάδων και δεν θα υπερβαίνει τη μέγιστη περίοδο των έξι (6) εβδομάδων.

Για τους σκοπούς καταβολής του επιδόματος μητρότητας, εβδομάδα θεωρείται η εβδομάδα η οποία αρχίζει Δευτέρα και τελειώνει Κυριακή.

Εάν η αίτηση υποβληθεί μετά από τον τοκετό, η περίοδος των δεκαοκτώ (18) εβδομάδων καθορίζεται με βάση την ημερομηνία του τοκετού και όχι με βάση την ημερομηνία του αναμενόμενου τοκετού.

Στην περίπτωση υιοθεσίας παιδιού, η ασφαλισμένη δικαιούται επίδομα μητρότητας για περίοδο δεκαέξι (16) εβδομάδων.

Το ύψος του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος μητρότητας καθορίζεται με βάση τον εβδομαδιαίο μέσο όρο των πραγματικών και εξομοιούμενων ασφαλιστέων αποδοχών της ασφαλισμένης μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

Το επίδομα μητρότητας περιλαμβάνει βασικό επίδομα και συμπληρωματικό επίδομα. Το εβδομαδιαίο ποσό του βασικού επιδόματος είναι ίσο με 72% της εβδομαδιαίας αξίας της ασφαλιστικής μονάδας (ή του κλάσματός της) που έχει σε πίστη της η ασφαλισμένη στη βασική ασφάλισή της κατά το σχετικό έτος εισφορών, αυξανόμενο σε 80%, 90% ή 100%, όταν η δικαιούχος έχει ένα, δύο ή τρεις εξαρτωμένους, αντίστοιχα (όταν είναι προστάτιδα της οικογένειας).

Το εβδομαδιαίο ποσό του συμπληρωματικού επιδόματος είναι ίσο με 72% της εβδομαδιαίας αξίας του αριθμού των ασφαλιστικών μονάδων που έχει σε πίστη της η ασφαλισμένη στη συμπληρωματική της ασφάλιση κατά το σχετικό έτος εισφορών.

Αν η ασφαλισμένη λαμβάνει μέρος των απολαβών της από τον εργοδότη της για την περίοδο που δικαιούται επίδομα μητρότητας, το επίδομα μειώνεται έτσι που το άθροισμα του επιδόματος και των αποδοχών που λαμβάνει να μην υπερβαίνει τις πλήρεις αποδοχές της.

Ενημερώσου για την άδεια πατρότητας

Διαβήματα αιτήτριας

Για να πληρωθεί επίδομα μητρότητας, η ασφαλισμένη πρέπει να υποβάλει αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή μέσω του διαδικτύου.

Η αίτηση πρέπει να παραδοθεί σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, αφού συμπληρωθεί κατάλληλα από την ίδια την αιτήτρια, τον ιατρό της και τον εργοδότη της.

Προθεσμία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση για επίδομα μητρότητας πρέπει να υποβληθεί εντός 21 ημερών από την ημέρα από την οποία απαιτείται το επίδομα.

Η υποβολή τής αίτησης για επίδομα μητρότητας γίνεται αμέσως μετά από τη συμπλήρωση της εικοστής πέμπτης (25ης) εβδομάδας κύησης. Αν η αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα, επίδομα πληρώνεται αναδρομικά μόνο για 21 ημέρες.

Σε εξαιρετικές, όμως περιπτώσεις, αν η αιτήτρια αποδείξει ότι έχει εύλογη αιτία για την καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης, το επίδομα μπορεί να πληρωθεί, αν η αίτηση υποβληθεί εντός δώδεκα μηνών από την ημέρα από την οποία η αιτήτρια ζητά να πληρωθεί επίδομα.

Σημειώνεται ότι αν η αίτηση υποβληθεί μετά από τον τοκετό το επίδομα αρχίζει υποχρεωτικά δύο (2) εβδομάδες πριν από την εβδομάδα του πραγματικού τοκετού.

Τρόπος πληρωμής

Το επίδομα μητρότητας καταβάλλεται κατά περιόδους μέσω εμβασμάτων σε τραπεζικό λογαριασμό της δικαιούχου.

Διπλά δικαιώματα

Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη δικαιούται ταυτόχρονα επίδομα μητρότητας και άλλη παροχή από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνει μόνο την πιο ψηλή παροχή.

Αυτό δεν εφαρμόζεται όταν υπάρχει ταυτόχρονα δικαίωμα σε επίδομα μητρότητας και σε σύνταξη χηρείας, ή σε επίδομα αγνοουμένου. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλισμένη πληρώνεται για την ίδια περίοδο και τις δύο παροχές.

Προσφυγές

Αν η αιτήτρια δεν είναι ικανοποιημένη από την απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την αίτησή της, δικαιούται να προσβάλει την απόφαση αυτή με προσφυγή της στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός 15 ημερών από την ημέρα που της κοινοποιήθηκε η απόφαση.

Αν η αιτήτρια δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση του Υπουργού, μπορεί να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο εντός 75 ημερών από την ημέρα που της κοινοποιήθηκε η απόφαση του Υπουργού.

Η αιτήτρια μπορεί, επίσης, να προσφύγει απευθείας στο Ανώτατο Δικαστήριο εντός 75 ημερών από την ημέρα που της κοινοποιήθηκε η απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων χωρίς να προσφύγει στον Υπουργό.

Διάβασε επίσης: Βοήθημα τοκετού

Leave A Reply